Știri și evenimente

10-07-2024 | Anunțuri

ANUNT referitor la elaborarea unui proiect de act normativ...

Astazi, 09.07.2024, COMUNA PÂRGĂRESTI, anunta deschiderea proceduri de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotarare privind darea ni folosinã gratuitã către Scoala Gimnazialã Oituz a spatiului Scoli Gimnaziale „Dumitru Martinas" ni suprafatã de 45 mp.

Paragraf descriptiv-Prin prezentul act normativ se aproba darea ni folosintã gratuitã catre Scoala Gimnazialã Oituz aspatiului Scoli Gimnaziale „Dumitru Mãrtinas" din sat Pargaresti ni vederea organizării si desfăsurarii de catre locatar a activitătii instructiv- educative. Darea ni folosinta gratuita es face pentru operioada de 1an asa cum rezulta din contractul cadru, anexa la proiectul de hotarare.

08-07-2024 | Anunțuri

ANUNT referitor al elaborarea unui proiect de act normativ...

Astazi, 08.07.2024, COMUNA PARGĂRESTI, anuntã deschiderea proceduri ed transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect ed hotarare privind stabilirea salarilor de baza pentru functionarilor publici ispersonalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pargaresti.

Paragraf descriptiv-Prin prezentul act normativ es stabilirea salarilor de baza functionarilor publici is personalului contractual dni cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Pargaresti.

08-07-2024 | Anunțuri

ANUNT referitor la elaborarea unui proiect de act normativ...

Astazi, 04.07.2024, COMUNA PÂRGĂRESTI, anunta deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului urmätorului act normativ: Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale strecurate ni Anexa 2 a HCL nr.106 din 29.12.2023 pentru modificarea HCL nr.99 din 29.11.2023 privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al comunei Pârgaresti si serviciilor publice de interes local conform Legi nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a României ep termen lung.

26-06-2024 | Anunțuri

MÄSURI DE PREVENIRE PENTRU PERIOADELE CANICULARE...

-POPULATIE -

Recomandari privind protectia populatici ep timpul caniculei:

1. Deplasarile sunt recomandate ni primele ore ale diminetii sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul, ni spati dotate cu aer conditionat (magazine, spatii publice);

2 Evitati aglomeratile, expunerea al soare, efortul fizie intre orele 11.00-18.00;

3 Purtati haine lejere, subtiri, deschise al culoare, pãlari si ochelari de soare;

4 Beti 1,5-2 litri ed lichide ep zi, nu prea reci, apa, sucuri naturale dni fructe si caiuri căldute (soc, musetel, urzici);

5. Mâncati fructe si legume (pepene, prune, rosii) sau iaurt (echivalentul unui pahar cu apã), mâncati echilibrat si variat insistând pe produsele de valoare calorica mica;

21-06-2024 | Anunțuri

ANUNT...

In conformitate uc prevederile art.6 dni Legea n.r 52/03 privind transparenta decizionala ni administratia publica locala, aducem al cunostintã publicului urmatoarele proiecte de hotarare, obiect al Dispoziti Primarului n.r 78 dni 22.06.2024, care urmeaza afi supuse aprobari Consiliului Local Pargaresti, ni sedinta ordinara din data de 27.06.2024, ora 9,30 ce urmeaza a se desfasura al sediul Consiliului local Pârgaresti:

.1 Proiect de hotarare privind alegerea domnului consilier BODEA GHEORGHE ca presedinte de sedintã pentru perioada IUNIE-AUGUST 2024. Initiator - Primarul comunei.

2. Proiect de hotarare pentru majorarea, incepând cu luna iunie 2024, a unor salarii preväzute ni HCL nr.9 din 25.01.2024 modificatã prin HCL nr. 51 din 12.02.2024 si HCL nr.41 din 30.05.2024 ni vederea punerii ni aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 53/2024. Initiator - Primarul comunei.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate, indicatorilor tehnico-economici si a devizului general pentru obicctivul de investitii Extindere sistem de alimentare cu apã si extindere sistem ed canalizare in comuna Pârgaresti, judetul Bacau. Initiator - Primarul comunei.

Cuprind:

)a referatul de aprobare al primarului comunei Pargaresti, ni calitatea sa de iniliator, calitate prevederile

art.136, alin.1 din Ordonanta de urgenti nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare;

b) raportul compartimentului de resort;

c) termenul limit, locul si modalitatea ni care cei interesati pot trimite inscrisuri, propuneri,sugestii, opini cu valoare de recomandare privind proiectelle de hotărâre:

.c.1termenul limită:26.06.2024, ora 16

c.2.pe suport de hartie sau pe suport magnetic al registratura generala aPrimiriei Comunei Pargaresti ;

c.3.locul: sediul Primariei comunei Pârgaresti

c.4.modalitate: depusa personal pe suport de hârtie sau pe email:[email protected]

c.5.persoana responsabila pentru relalia cu societatea civila,

care sa primeasca propunerile, sugestile isopinile persoanelor interesate uc privire al proiectele edhotarare este dna GIURGIU-MOLDOVAN DIANA, secretar general comuna.

17-05-2024 | Anunțuri

ANUNT referitor al elaborarea unui proiect de act normativ...

Astazi, 16.05.2024, COMUNA PÂRGĂRESTI, anuntã deschiderea proceduri ed transparenta decizionala aprocesului de elaborare aproiectului următorului act normativ: Proiect de hotarare privind completarea Anexei privind achizitile directe pentru anul 2024.

Prin prezentul act normativ es propune completarea Anexei privind achizitille directe pentru anul 2024 cu produse necesare functionarii tractorului is buldoexcavatorului precum si achizitionarea de servicii pentru emiterea unui certificat digital al Compartimentul asistenta socialã, autoritate tutelara si stare civila.

09-05-2024 | Anunțuri

PUBLICATIE priv. delimitare si numerotare sectii de votare...

nconformitcarsepetetapalicni dinineAcrittore privind aprobarea calendarului actiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile pentru membrii din România n Parlamentul European din anul 2024 si la alegerile pentru autoritätile administratiei publice locale din anul 2024, aducem la cunostintă locuitorilor comunei Pîrgaresti, judful Bacau, delimitarea si numerotarea sectior de votare precum is sedile acestora.

27-04-2024 | Anunțuri

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mr. CONSTANTIN ENE" a...

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mr. CONSTANTIN ENE" al Judetului Bacãu efectueaza ni perioada 24 aprilie - 14 mai 2024 recrutări pentru concursul de admitere al Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila „Pavel Zaganescu" Boldesti, sesiunea aprilie 2024 - iulie 2024.

nI vederea mediatizarii celor mentionate anterior, vã adresam rugămintea de a ne

sprijini prin transmiterea catre parohiile din judetul Bacau a anuntului anexat, în vederea afisarii acestuia la avizierul acestora. Totodatã, vã adresam rugamintea si de a

fidistribuit de catre acestea, anuntul privind recrutarea candidatilor, postat pe pagina de Facebook a inspectoratului „ISUJ Bacãu - Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta al Judetului Bacau ".

In cuprinsul anuntului mentionat se regases informatii referitoare la aspectele procedurale privind recrutarea candidatilor si organizarea concursului de admitere n perioada aprilie 2024 - iulie 2024 la Scoala de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila Pavel Zaganescu" Boldesti.

05-04-2024 |

ANUNT referitor la elaborarea unui proiect de act normativ...

Astazi, 05.04.2024, COMUNA PÂRGÄRESTI, anuntã deschiderea proceduri de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului urmätorului act normativ: Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Pargaresti pe trimestrul I al anului 2024.

Prin prezentul act normativ se propune aprobarea veniturilor si cheltuielilor realizate de comuna Pargaresti nî primul trimestru al acestui an, al cele doua sectiuni, dezvoltare si functionare si se propune aprobarea execedentului realizat.

03-04-2024 |

ANUNT referitor al elaborarea unui proiect ed act normativ...

Astazi, 02.04.2024, COMUNA PÂRGĂRESTI, anuntã deschiderea proceduri de transparenta decizionala aprocesului ed elaborare aproiectului următorului act normativ: Proiect ed hotarare privind completarea Anexei privind achizitile directe pentru anul 2024.

02-04-2024 | Anunțuri

ANUNT referitor al elaborarea unui proiect de act normativ...

Numele autoritatii sau institutiei publice: COMUNA PÂRGĂRESTI

Astazi, 27.03.2024, COMUNA PÂRGĂRESTI, anunfã deschiderea proceduri ed transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatelor inventarierii ep anul 2023 aelementelor de activ si de pasiv si casarea unor bunuri.

Paragraf descriptiv - Prin prezentul act normativ se propune aprobarea rezultatul inventarierii pentru anul 2023 a elementelor ed activ is de pasiv a patrimoniului comunei Pargaresti, rezultatul inventarierii Caminelor culturale si bibliotecii comunale, precum si rezultatul inventarierii creantelor si datoriilor comunei Pârgaresti.Se mai aproba scoaterea din uz a unor obiecte de inventar apartinând sediului Primarie, ni valoare totala ed 2.804,543 lei .

02-04-2024 | Anunțuri

ANUNT referitor al elaborarea unui proiect de act normativ...

Astazi, 29.03.2024, COMUNA PÂRGÄRESTI, anuntã deschiderea procedurii de transparenta decizionala a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate, aindicatorilor tehnico-economici actualizati si adevizului general actualizat pentru obiectivul de investitii „Infiintare sistem de alimentare cu apã si canalizare in comuna Pârgaresti, judetul Bacãu", aprobat pentru finantare prin Programul national de investitii „Anghel Saligny", precum si a sumei reprezentând categorile de cheltuieli finantate de al bugetul local pentru realizarea obiectivului.

28-03-2024 | Anunțuri

ANUNT DEZBATERE PUBLICÃ...

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIAL A COMUNEI PÂRGRESTI, JUDETUL BACÃU, cu sediul ni com. Pârgaresti, sat. Pârgaresti, str. Marului, nr. 50, jud. Bacau, reprezentata de dl. Primar Gheorghită Marius Gabriel, initiaza procedura de dezbatere publica, ni conformitate cu prevederile art 7, alin. 13, din Legea n.r 52/2003, privind transparenta decizionalã ni administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru Proiectul de hotarâre privind indexarea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale cu rata inflatici de 10,4% pentru anul 2025.

Raportul de specialitate al compartimentului impozite si taxe, Referatul de aprobare si Proiectul de hotarâre pot fi studiate al avizierul primariei comunei Pârgaresti si pe pagina de internet www.comunapargaresti.ro - sectiunea anunturi. | Cetatenii care doresc ãs faca propuneri, sugestii si opinii cu valoare de recomandare privind acest act normativ, o pot face ni scris al adresa de e-mail [email protected] sau al sediul Primariei.

Ultima zi de depunere a sugestiilor si a propunerilor scrise pentru Proiectu! mai sus mentionat va fi 24.04.2024, ora 12,00.

Debaterea publica va avea loc ni data de 24.04.2024, ora 14,00 in sala de sedinte aPrimariei comunei Pârgaresti si este deschisa tuturor cetătenilor interesati.

PRIMAR Gheorghită Marius Gabriel

28-03-2024 | Anunțuri

Compartimentul Registrul agricol din cadrul primariei Producatorii agr...

Vã informăm cã Autoritatea Nationalã Fitosanitara (ANF) nî colaborare cu Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si Ministerul Sanătati prin Directile de Sanatate Publica organizeaza sesiuni de instruire ni vederea obtineri Certificatului de formare profesionala dobndit prin instruire privind utilizarea durabila a produselor de protectie a plantelor, conform Ordinului MADR/MM/MS nr. 1.356/1.343/51/2018.

28-03-2024 | Anunțuri

ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ...

         UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ A COMUNEI  PÂRGĂREȘTI, JUDEȚUL BACĂU, cu sediul în com. Pârgărești, sat. Pârgărești, str. Mărului, nr. 50, jud. Bacău, reprezentată de dl. Primar Gheorghiță Marius Gabriel, inițiază procedura de dezbatere publică, în conformitate cu prevederile art 7, alin. 13, din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, pentru Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale cu rata inflației de 10,4% pentru anul 2025.

Raportul de specialitate al compartimentului impozite și taxe, Referatul de aprobare și Proiectul de hotărâre pot fi studiate la avizierul primăriei comunei Pârgărești și pe pagina de internet www.comunapargaresti.ro – secțiunea anunțuri.

Cetățenii care doresc să facă propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare privind acest act normativ, o pot face în scris la adresa de e-mail [email protected] sau la sediul Primăriei.

Ultima zi de depunere a sugestiilor și a propunerilor scrise pentru Proiectul mai sus menționat va fi 24.04.2024, ora 12,00.

 

Dezbaterea publică va avea loc în data de 24.04.2024, ora 14,00 în sala de ședințe a Primăriei comunei Pârgărești și este deschisă tuturor cetățenilor interesați.

 

 

 

PRIMAR

Gheorghiță Marius Gabriel

26-03-2024 | Anunțuri

Anunt dezbatere publica PHCL priv. indexare impozite si taxe pt.anul 2...

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIAL A COMUNEI PÂRGÃRESTI, JUDETUL BACÃU, cu sediul ni com. Pârgaresti, sat. Pârgaresti, str. Marului, nr. 50, jud. Bacau, reprezentata de dl. Primar Gheorghita Marius Gabriel, initiaza procedura de debatere publica, in conformitate cu prevederile art 7, alin. 13, din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionalã ni administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru Proiectul de hotarâre privind indexarea impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale cu rata inflatici de 10,4% pentru anul 2025.

14-03-2024 | Anunțuri

Anunt colectiv 2024...

24-11-2023 |

Anunt Dezbatere publica Proiect de Hotarare privind aprobarea cuantumu...

In temeiul dispozitiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Unitatea Administrativ Teritoriala a comunei Pargaresti, reprezentata de PRIMAR, Gheorghita Marius Gabriel, cu sediul in sat. Pargaresti, str. Marului, nr. 100, com. Pargaresti, judetul Bacau, anunta publicul interesat asupra organizarii dezbaterii publice pentru Proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului taxe de salubrizare pentru anul 2024 aferenta utilizatorilor serviciilor de salubrizare, casnici si non-casnici

Dezbaterea publica va avea loc in data de 11.12.2023, ora 14:00 in Sala de sedinte a Primariei comunei Pargaresti si este deschisa tuturor cetatenilor interesati de acest subiect.

Persoanele interesate pot consulta personal Proiectul de hotarare la Sediul Primariei comunei Pargaresti, Compartimentul Taxe si Impozite si pe site-ul oficial al Primăriei comunei Pargaresti la adresa www.comunapargaresti.ro.

 Cetatenii care doresc sa faca propuneri, sugestii si opinii cu valoare de recomandare privind acest act normativ, o pot face in scris la adresa de e-mail [email protected] sau la sediul Primariei.

Ultima zi de depunere a propunerilor si sugestiilor scrise pentru DEZBATEREA PUBLICA este data de 11.12.2023, ora 12:00.

09-11-2023 | Comunicate de presă

Împreuna pentru siguranță...

09-11-2023 | Anunțuri

Angajare BULDOEXCAVATORIST...

A N U N Ț

 

Primăria unității administrativ-teritoriale comuna Pârgărești, cu sediul în sat Pârgărești, str. Mărului, nr. 50, jud. Bacău, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

 

DENUMIREA POSTULUI: BULDOEXCAVATORIST

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 POST VACANT

NIVELUL POSTULUI: FUNCȚIE DE EXECUȚIE

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: COMPARTIMENT ADMINISTRATIV ȘI DE DESERVIRE

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: NEDETERMINATĂ

 

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/ 28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/ 28.10.2022:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

-Studii : școală generală/şcoală profesională/ medii absolvite cu diplomă, permis de conducere categoria  C,  Certificat de absolvire a Cursului  de mașinist la mașini pentru terasamente,  cel puțin 3 anI vechime ca şofer categoria C.

-Vechime în domeniu ca buldoexcavatorist: minim 3 ani

- permis de conducere categoria C: minim 3 ani

- vechime în muncă: minim 3 ani

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Notă: copiile actelor menționate vor fi însoțite de actele originale, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

 

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI/EXAMENULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

 

Nr. crt.

Activităţi

Data

1.

Publicarea anunțului

09.11.2023

2.

Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs/examen la adresa:

Primăria comunei Pârgărești, cu sediul în sat Pârgărești, str. Mărului, nr. 50, jud. Bacău

22.11.2023, ora 15.00

3.

Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs

23-24.11.2023, ora 10.00

4.

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

24.11.2023, ora 11.00

5.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor

24-27.11.2023, ora 11.00

6.

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

28.11.2023, ora 10.00

7.

Susţinerea probei scrise

07.12.2023, ora 10.00

8.

Afişarea rezultatului probei scrise

07.12.2023, ora 13.00

9.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise

08.12.2023, ora 13.00

10.

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

08.12.2023, ora 15.00

11.

Susţinerea interviului

08.12.2023, ora 16,30 daca există un singur candidat

11.12.2023, ora 10.00 daca sunt admiși mai mulți candidați

12.

Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului

08.12.2023, ora 17,00 daca există un singur candidat

11.12.2023, ora 14.00 daca sunt admiși mai mulți candidați

13.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului

11.12.2023, ora 14.00

14

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

12.12.2023, ora 14.00

15

Afişarea rezultatului final al concursului

12.12.2023, ora 15.00


BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA

la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de buldoexcavatorist

1.              Constitutia Romaniei, republicata;

2.              O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare:   Titlul I, V şi VI din Partea a III-a -Administratia publica locala şi Partea a VI-a - Statutul functionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din administratia publica şi evidenta personalului platit din fonduri publice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi completarile ulterioare;

3.              Ordonanta Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sanctionarea tuturor formelor de discriminare, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare;

4.              Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament intre femei şi barbati, republicata, cu modificarile şi completarile ulterioare;

5.              Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările şi completările ulterioare, TITLUL I-CAP.II ȘI TITLUL II-CAP.II;

6.              OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completările ulterioare - TITLUL III-CAP.III-Drepturi și obligatii ale personalului contractual din administratia publica, precum și raspunderea acestuia;

7.              OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;

8.              HG nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, respectiv : Cap.II, Sectiunea 1 – Starea tehnică a vehiculeor si Cap.V, Secțiunea a 2-a -Utilizarea partii carosabile

 

           

            Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției intre orele 8,00-15,00 sau pe adresa de email: [email protected] persoană de contact: GIURGIU-MOLDOVAN DIANA, secretar general comună, numărul de telefon: 0234/347510 sau 0734887726.

 

P R I M A R

Marius-Gabriel GHEORGHIȚĂ

30-10-2023 | Anunțuri

Dezbatere publica Proiect de Hotarare privind stabilirea impozitelor s...

In temeiul dispozitiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, Unitatea Administrativ Teritoriala a comunei Pargaresti, reprezentata de PRIMAR, Gheorghita Marius Gabriel, cu sediul in sat. Pargaresti, str. Marului, nr. 100, com. Pargaresti, judetul Bacau, anunta publicul interesat asupra organizarii dezbaterii publice pentru Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024

Dezbaterea publica va avea loc in data de 28.11.2023, ora 14:00 in Sala de sedinte a Primariei comunei Pargaresti si este deschisa tuturor cetatenilor interesati de acest subiect.

Persoanele interesate pot consulta personal Proiectul de hotarare la Sediul Primariei comunei Pargaresti, Compartimentul Taxe si Impozite si pe site-ul oficial al Primăriei comunei Pargaresti la adresa www.comunapargaresti.ro.

 Cetatenii care doresc sa faca propuneri, sugestii si opinii cu valoare de recomandare privind acest act normativ, o pot face in scris la adresa de e-mail [email protected] sau la sediul Primariei.

Ultima zi de depunere a propunerilor si sugestiilor scrise pentru DEZBATEREA PUBLICA este data de 28.11.2023 , ora 12:00.

17-10-2023 | Posturi vacante / Promovări

REZULTATE FINALE EXAMEN DE PROMOVARE...

17-10-2023 | Posturi vacante / Promovări

REZULTATE PROBA INTERVIU...

17-10-2023 | Posturi vacante / Promovări

Proces verbal proba scrisa...

Înapoi

Chestionare

Considerati oportuna înfiintarea serviciului de plata online a taxelor si impozitelor prin aplicatia ghiseul.ro?

Nu

Da

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

RecomandăriSIPOCA 35
DE ACORD
Acest website utilizeaza cookie-uri pentru a oferi o mai buna experienta de navigare. Continuând navigarea va declarati de acord cu stocarea de cookie-uri pe computerul dumneavoastra. • Termeni și condiții • Politica cookies • Politica de confidentialitate