Politica de confidentialitate site

Fișiere atașate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

la nivelul Primăriei Comunei Pârgăreşti

 

 

  1. Context general

 

Primăria Comunei Pârgăreşti, cu sediul în localitatea Pârgăreşti, Str.Mărului, nr.50, județul Bacău, reprezentată legal prin dl.Primar GHEORGHIŢĂ Marius Gabriel, în calitate de operator, prelucrează date personale, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - RGPD) şi ale Legii nr.190/2018 privind punerea în aplicare a RGPD.

 

Rolul prezentei Politici de confidențialitate este acela de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt colectate/prelucrate, respectiv protejate de către Primăria Comunei Pârgăreşti, în continuare PC Pârgăreşti,

 

 

Actele normative care guvernează, în principal, activitățile derulate la nivelul PC Pârgăreşti cu privire la datele personale prelucrate sunt următoarele:

·   Legea nr. 190/2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016;

·   Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private  în sectorul comunicațiilor electronice;

·  Regulamentul (UE) 679/2016 – Regulamentul GDPR.

 

În conformitate cu legislaţia naţională (Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a RGPD şi Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice) şi europeană (Regulamentul UE 2016/679) în vigoare, PC Pârgăreşti are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate atât în format fizic, cât şi în format electronic.

 

PC Pârgăreşti garantează protecția persoanelor fizice, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal care au fost colectate în scopul îndeplinirii competențelor și atribuțiilor specifice. Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție (de ex: codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, date bancare), sunt prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale aplicabile acestui tip de date, cu asigurarea unor măsuri tehnice adecvate pentru protejarea lor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.                  Principii privind prelucrarea datelor personale

 

Politica de confidențialitate a PC Pârgăreşti se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:

ü      prelucrarea datelor cu caracter personal are loc într-un mod legal, corect și transparent;

ü      colectarea datelor cu caracter personal se efectuează numai în scopurile specificate, explicite și legitime, iar datele nu se prelucrează ulterior într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri;

ü      colectarea datelor cu caracter personal este adecvată, relevantă și limitată la ceea ce este necesar în raport cu scopul pentru care sunt prelucrate;

ü      datele cu caracter personal prelucrate trebuie să fie corecte și, dacă este necesar, actualizate;

ü      permanent sunt luate toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate sunt șterse sau rectificate în mod operativ;

ü      datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care să permită identificarea pentru o perioadă care nu este mai lungă decât este necesar pentru scopul pentru care sunt prelucrate;

ü      toate datele cu caracter personal vor fi păstrate confidențiale și stocate într-un mod care să asigure o siguranță adecvată;

ü      datele cu caracter personal nu vor fi comunicate terților decât în condițiile prezentei Politici de Confidențialitate;

ü      asigurarea respectării drepturilor persoanelor vizate, în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale.

 

3.                  Scopul şi temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Scopul principal al colectării datelor personale îl constituie îndeplinirea competențelor și atribuțiilor specifice administrației publice şi legislației muncii, în acord cu prevederile RGPD, ale OUG 57/2019 privind codul administrativ, respectiv ale Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată.

Scopul secundar al colectării datelor personale îl constituie îndeplinirea obligațiilor legale ce revin oricărui operator de date cu caracter personal, precum cele de arhivare sau comunicare cu autoritățile publice.

Politica privind protecția și securitatea datelor personale prelucrate de noi este de a colecta numai datele personale necesare îndeplinirii scopului determinat de prestarea serviciilor publice din aria de responsabilitate și de a solicita persoanelor vizate să comunice numai acele date cu caracter personal relevante, strict necesare îndeplinirii acestui scop.

Temeiul legal al prelucrării se regăseşte în RGPD la art.6 alin. 1 lit. a)„persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”, alin. 1 lit. b)  - „prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract”, precum şi alin. 1 lit. c) - „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului”.

Refuzul de a furniza PC Pârgăreşti datele personale atrage imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor date în responsabilitate, sau, după caz, prestării serviciilor publice solicitate.

 

 

 

 

4.     Tipuri de date personale pe care le prelucrăm

 

În exercitarea atribuțiilor stabilite prin lege, datele cu caracter personal prelucrate[1] de catre PC Pârgăreşti sunt:

a)                 pentru îndeplinirea atribuţiilor legale date în competenţă

· nume si prenume; nume și prenume soț, soție, copii (în cazul declarațiilor de avere și interese);

· alte date și activități existente în Curriculum Vitae, rapoarte de activitate;

· date personale conţinute în documentele de studii puse la dispoziţie;

· cuntumul indemnizațiilor, salariilor și alocațiilor;

· specificații privind documente medicale în baza cărora au fost alocate indemnizația sau alte date cu caracter personal sensibile, date de stare civilă;

· număr de telefon personal;

· adresa de email personal;

· cont bancar (copie extras bancar, cont IBAN).

· adresa de domiciliu;

· adresa imobilelor declarate;

· Cod Numeric Personal (CNP);

· serie și număr carte de identitate;

· fotografii și imagini.

 

b)                 pentru activităţile desfăşurate pe website-ul nostru

· adresa IP – atunci când vizitezi website-ul nostru, adresa IP este înregistrată de catre serverul hosting, însa noi NU avem acces la ea şi nu folosim adresa ta de IP pentru a te identifica sau pentru a fi folosită în alte scopuri.

· sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare şi alte informaţii despre modul în care ai interacţionat cu website-ul, pot fi colectate de site dar ele sunt şterse în maximum 90 de zile de către sistemul de golire a cache-ului.

· nume, prenume, adresa de email, pentru procesarea formularului de contact. Vom folosi informațiile pe care le furnizați în secțiunea corespunzătoare de contact, existentă pe website, exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră.

Prin furnizarea oricăror date cu caracter personal telefonic sau prin intermediul website-ului  https:// comunapargaresti.ro înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră pe care le transmiteţi să fie prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei Politici de Confidenţialitate şi a Politicii de cookie-uri existentă pe website.

Prin bifarea casuței din subsolul formularului de contact, vizitatorul website-ului îşi asumă că s-a informat cu privire la procesarea datelor cu caracter personal de către PC Pârgăreşti, că a înţeles conţinutul prezentei Politici de Confidenţialitate şi că îşi exprimă în mod liber consimţământul în scopul prelucrării datelor personale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.                  Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către PC Pârgăreşti, prin aparatul de specialitate, pentru îndeplinirea atribuţiilor legale, iar în situaţiile prevăzute de lege sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

·  alte instituții/autorități centrale și locale în vederea redirecționării, conform legii, a petițiilor greșit îndreptate, respectiv pentru derularea unor acţiuni de investigare/control;

·  instanțelor de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță

·  organelor judiciare, la solicitarea acestora, în cadrul unor acţiuni de investigare/control.

 

6.                  Termene de stocare/păstrare

 

Datele dumneavoastră personale sunt stocate exclusiv pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru îndeplinirea atribuţiilor legale din competenţa PC Pârgăreşti, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

 

7.                  Securizarea datelor cu caracter personal prelucrate

 

PC Pârgăreşti acordă atenția cuvenită protejării și securizării datelor cu caracter personal prelucrate, iar pentru realizarea acestui scop, la nivelul aparatului de specialitate din cadrul Primăriei, sunt utilizate tehnologii și proceduri adecvate. Politicile și procedurile noastre sunt revizuite periodic și actualizate în conformitate cu dispozițiile aplicabile în materia protecției datelor.

Pentru securizarea eficientă a datelor cu caracter personal prelucrate la nivelul instituției, au fost dispuse o serie de măsuri care, în prezent, se află în diverse etape de realizare/implementare, după cum urmează:

ü     elaborarea de politici și proceduri privind protecția datelor cu caracter personal;

ü     elaborarea de proceduri și implementarea de măsuri de protecție împotriva pierderii accidentale și a accesului/utilizării/distrugerii/dezvăluirii neautorizate a datelor cu caracter personal;

ü     realizarea periodică a unor evaluări de impact asupra confidențialității în conformitate cu GDPR;

ü     realizarea de audituri de securitate şi implementarea de măsuri pentru asigurarea protecției datelor prelucrate;

ü     instruirea propriilor angajații cu privire la protecția datelor cu caracter personal și măsurile implementate la nivelul instituției.

 

8.                  Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale

 

 

   În legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și în baza prevederilor Regulamentului, vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

·  Dreptul de acces la date al persoanei vizate (art.15) – Aveți dreptul de a obține accesul la datele pe care noi le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveți, de asemenea, dreptul de a obține de la noi informații cu privire la natura, prelucrarea și divulgarea acestor date;

·  Dreptul de a solicita rectificarea atunci când datele sunt inexacte (art.16) – Aveți dreptul de a obține rectificarea inexactităților datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm;

 

·  Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") (art.17) – Aveți dreptul de a obține de la noi ștergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, în cazurile prevăzute de lege;

 

 

·  Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor (art.18) – În condițiile prevăzute de Regulament, aveți dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră, pe care le prelucrăm sau le controlăm;

·  Dreptul la portabilitatea datelor (art.20) – Aveți dreptul de a obține transferul către un alt operator al datelor dumneavoastră personale, pe care le prelucrăm sau le controlăm;

·  Dreptul la opoziţie (art.21) – Aveți dreptul de a obiecta referitor la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru, în condițiile prevăzute de lege;

·  Dreptul la retragerea consimțământului – În situațiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimțământului liber exprimat, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul, în condițiile legii. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere;

·  Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere – În condițiile legii, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

 

În baza legii 468/2018, atribuțiile specifice autoritatății naționale de supraveghere sunt în competența Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) Adresa de contact A.N.S.P.D.C.P. - B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, fax: +40.318.059.602, e-mail[email protected].

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată conducerii PC Pârgăreşti. Cererea se poate depune online pe adresa [email protected], la Registratura instituţiei sau poate fi transmisă prin poștă/curier la sediul din localitatea Pârgăreşti, Str.Mărului nr.50, județul Bacău. Precizăm că cererile de exercitare a drepturilor prevăzute de RGPD sunt disponibile pe website-ul Primăriei  https://comunapargaresti.ro/pagina/gdpr în secţiunea GDPR – subsecţiunea Cereri pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate.

 

Detalii suplimentare precum și eventuale actualizări ale acestei notificări privind prelucrarea datelor cu caracter personal puteți găsi pe site-ul instituţiei, www. comunapargaresti.rosecțiunea - GDPR.

 

Date contact responsabil cu protecția datelor extern:

- SUCIU MIRCEA DAN PFA

- adresă de email - [email protected].

 [1] Categoriile de date nu sunt limitative, acestea fiind prezentate cu titlu de exemplu

 

Înapoi


Chestionare

Considerati oportuna înfiintarea serviciului de plata online a taxelor si impozitelor prin aplicatia ghiseul.ro?

Nu

Da

Votează

Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

RecomandăriSIPOCA 35
DE ACORD
Acest website utilizeaza cookie-uri pentru a oferi o mai buna experienta de navigare. Continuând navigarea va declarati de acord cu stocarea de cookie-uri pe computerul dumneavoastra. • Termeni și condiții • Politica cookies • Politica de confidentialitate